Vikriti Vigyana- Roga Nidana | Ayurveda Network, Banaras Hindu University
Home Vikriti Vigyana- Roga Nidana

Vikriti Vigyana- Roga Nidana

‘Understanding the concept of Kriyakala’ – Prof. Sangeeta Gehlot

Understanding the Concept of Kriyakala from Ayurveda Network, BHU

‘Nadi Pariksha – Ayurvedic Pulse Examination’ by Prof. YK Sharma

Nadi Pariksha - Ayurvedic Pulse Examination from Ayurveda Network, BHU

Understanding the theory of Tridosha

Understanding the Tridosha Theory from AyurvedaNetwork
- Advertisement -

Recent Posts